តើអ្វីទៅជាវិធីនៃការខ្ចប់ក្រូច? ការស្មានរបស់ Kepler លើការវេចខ្ចប់វិលជុំ

តើអ្វីទៅជាវិធីនៃការខ្ចប់ក្រូច? ការស្មានរបស់ Kepler លើការវេចខ្ចប់វិលជុំ

This post is also available in: English, French, German, Italian, Spanish, Arabic

This entry was posted in Vignettes. Bookmark the permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.